top of page
WhatsApp%20Image%202020-10-08%20at%2003.47_edited.jpg

חינוך גורים המיועדים להיות כלבי עבודה

חינוך גורים המיועדים להיות כלבי עבודה: Image

דגשים מרכזיים בבחירת הגור וגידולו

בחירת הדור לפני תהליך החינוךלהלן מספר דגשים מרכזיים בבחירת הגור וגידולו בהתייחס לתקופות הקריטיות, לחשיפה נכונה, דרכים לפיתוח יצרים וללמידה של התניות חשובות בהתייחס למספר סוגי עבודות:

• כלבי שמירה
• כלבים להגנה אישית/ליווי
• כלבים לתחרויות – I.P.O
• כלבי הרחה

כלבי שמירה

יצר מוביל: טריטוריאליות
תכונות אופי חשובות: חשדנות, יוזמה, אגרסיביות.

כלבי שמירהעד גיל 4 חודשים, חשוב לחשוף את הגור לעולם בו הוא אמור לתפקד. היות וכלב השמירה אינו יוצא מהטריטוריה שלו, לא נדרשת חשיפה נרחבת למגוון רחב של גירויים, הדגש צריך להיות על חשיפתו לגירויים בסביבה הקרובה בה הוא צפוי לתפקד. יתרה מכך, מגע מיותר עם בני אדם עלול לפגוע בחשדנות הטבעית של הגור.

בסביבות גיל 4.5 חודשים אפשר להתחיל ב”הרגזות”, הגור צריך להיות קשור או מאחורי גדר כך שירגיש מוגן. אדם זר (“אובייקט”) יתקרב בצורה חשודה ואיטית לעברו וכאשר הגור מגיב בכל תגובה שהיא האובייקט בורח במהירות ונעלם.

יש לחזור על התהליך מספר פעמים ביום, כאשר לאט לאט האובייקט בורח רק אם התגובה של הגור מספיק אגרסיבית.
במהלך כל הגורות אין להפגיש את הגור עם אנשים אחרים מלבד בעליו, הוא יכול לראות אנשים אבל רק ממרחק וכאשר הוא תחום או קשור.

כלב ליווי

יצרים מובילים: יצר קרב, דיפנס, טריטוריאליות ובמידה מסוימת ,יצר משחק (פריי).
מנהיגות, דומיננטיות, חשדנות במידה, יוזמה וקשיחות במידה.

לפיתוח כלב ליווי, נדרשת חשיפה רבה לעולם, בהדרגה החל מגיל חודשיים ועד לגיל 8-10 חודשים.מגיל חודשיים ועד 4.5 חודשים – משחקי נשיכה לפיתוח יצר קרב ובעיקר פריי.

מגיל 4.5 חודשים ניתן להתחיל בפיתוח חשדנות ואגרסיה ע”י הרגזה מרחוק, בשני מצבים, האחד כאשר הגור מוחזק ע”י הנוהג, כאשר זה מדרבן אותו ומשלב ‘פקודה עבודה’: “שמור” (או כל פקודה אחרת המסמנת את תחילת העבודה), המצב השני, כאשר הגור קשור או במתחם קטן.

במקביל, יש לקיים מגיל חודשיים ועד גיל 5 חודשים משחקי קשר ותקשורת עם הגור. מגיל 5 חודשים ניתן להתחיל באילוף למשמעת בסיסית.

כלב ספורט – I.P.O

יצרים מובילים: יצר משחק, יצר למזון ויצר קרב.
תכונות אופי חשובות: התמדה, יוזמה, נהיגות, קשיחות במידה.

במהלך הגורות יש לחשוף את הגור לעולם תוך כדי עבודה וריכוז של הגור בכדור, אוכל או משחק עם הבעלים. חשוב שהגור לא יתעסק יותר מידי בגירויים הסובבים אותו.מגיל חודשיים עד 4.5 חודשים מתמקדים בפיתוח פריי ע”י משחק עם כדור ומשחקי נשיכה.
במקביל, נדרשת עבודה על יצר אוכל ע”י עבודה נכונה למשמעת ומשחקי תקשורת ועבודה על בסיסי גישוש.
5 חודשים עד 7 חודשים דגש על עבודה על פיתוח אגרסיה ודיפנס בשני מצבים: כאשר הכלב מוחזק ע”י הנוהג וכאשר הוא קשור. בהמשך יש לעבוד באופן הדרגתי לעבודה מסודרת בכל שלושת המקצועות (גישוש, משמעת והגנה) בהתאם לגישה המקצועית בה בחרנו.

כלבי הרחה

יצרים מובילים: יצר משחק
תכונות אופי חשובות: התמדה, יוזמה, נהיגות, קשיחות במידה

כלבי הרחהבכל שלב הגורות יש לחשוף את הגור לעולם תוך כדי משחק עם כדור.
החל מגיל חודשיים משחק עם כדור בתחילה, זריקה והגנה ובהדרגה יש להקשות ולאתגר את הגור במקומות בהם הכדור נופל ובסופו של דבר להחביא את הכדור ולשלוח את הגור לחפשו.

בהצלחה!

חינוך גורים המיועדים להיות כלבי עבודה: Text
חינוך גורים המיועדים להיות כלבי עבודה: Text
bottom of page